Regulamin konkursu „Popłyń zielonym statkiem do Skandynawii z TT-Line” podczas Festiwalu
”Wakacyjne Miasto Kobiet 2022 „
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Organizatorem konkursu pod nazwą „Z TT-Line do Skandynawii” (dalej „Konkurs”) jest TT-LINE POLSKA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu przy ul.Dworcowej 1, REGON 321395665, NIP 855-158-32-37, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000466221, NIP 8551583237, REGON 321395665 (dalej „Organizator Konkursu” i „Sponsor”), działająca na zlecenie spółki TT-Line GmbH & Co. KG z siedzibą w Lübeck-Travemünde, Niemcy przy ulicy Zum Hafenplatz 1.
1.2 Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu (dalej „Regulamin”).
1.3 Przedmiotem konkursu jest wyłonienie po 3 zwycięzców każdego dnia trwania festiwalu, spośród publiczności festiwalowej, którzy wypełnią kupony konkursowe i udzielą prawidłowych odpowiedzi na 3 pytania konkursowe podczas 4 dni festiwalowych wydarzenia Wakacyjne Miasto Kobiet 2022.
1.4 Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu a także wyboru zwycięzców, organizator konkursu udziela pełnomocnictwa pracownikowi/konferansjerowi firmy GRUPA BONO S.C organizatorowi Festiwalu, który w jego imieniu przeprowadzi konkurs i wyłoni zwycięzców.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1 W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie (z wyłączeniem pracowników Organizatora, jak również członków ich najbliższej rodziny), uczestnicy publiczności festiwalowej Wakacyjnego Miasta Kobiet.
3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
3.1 Aby wziąść udział w konkursie, należy posiadać aktywne w dniu przystąpienia do konkursu konto na Facebooku i polubić profil firmowy https://www.facebook.com/TTLine.Polska/
3.2 Konkurs będzie przeprowadzony czterokrotnie (jeden raz dziennie), podczas 4 dni trwania festiwalu.
3.3 Konkurs ma charakter konkursu wiedzy w którym zadawane są pytania dotyczące podstawowej wiedzy o firmie TT-Line oraz o Skandynawii.
3.4 Aby wziąść udział w konkursie należy wypełnić kupon konkursowy i udzielić prawidłowej odpowiedzi na 3 pytania konkursowe. Spośród prawidłowo wypełnionych kuponów, organizator wraz z przedstawicielem TT-Line wybierze 3 laureatów konkursu.
3.5 Formularze konkursowe będą dostępne do pobrania w recepcji festiwalu i strefie TT-Line, natomiast wypełnione kupony konkursowe należy wrzucić do urny konkursowej umieszczonej w strefie TT-Line, najpóźniej do godziny 15:00 każdego dnia trwania festiwalu.
3.6 Liczba uczestników konkursu jest nieograniczona.
3.7 Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
4. NAGRODY
4.1 Nagrodami w konkursie są:
a. Voucher o wartości 2000 pln, na przejazd promem dla 2 osób, z samochodem oraz kabiną, w dwie strony na dowolnie wybranej trasie obsługiwanej przez TT-Line – I miejsce w konkursie
b. Zestaw gadżetów TT-Line o wartości 200 pln – II i III miejsce w konkursie
4.2 Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody, ani jej zamiany na inną nagrodę. Możliwa jest rezygnacja przez Laureata z całości Nagrody bez prawa do żadnych rekompensat, odszkodowań czy wynagrodzenia.
5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
5.1 Przystępując do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
5.2 Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
5.3 Administratorem danych osobowych jest Organizator
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody