Regulamin konkursu organizowanego w ramach „Roztańczonej Promenady” dla Hotelu Trzy Wyspy podczas Festiwalu ”Wakacyjne Miasto Kobiet 2022„

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem „Konkursu” jest Hotel Trzy Wyspy, Augusta Cieszkowskiego 1, 72-600 Świnoujście.

1.2 Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu (dalej „Regulamin”).

1.3 Przedmiotem konkursu jest wyłonienie zwycięzców każdego dnia festiwalu (4-7 lipca), którzy wezmą udział w „Roztańczonej Promenadzie” i spełnią warunki ustalone w niniejszym regulaminie.

1.4 Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu a także wyboru zwycięzców, organizator konkursu udziela pełnomocnictwa pracownikowi/konferansjerowi firmy GRUPA BONO S.C organizatorowi Festiwalu, który w jego imieniu przeprowadzi konkurs i wyłoni zwycięzców.

  1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1 W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie (z wyłączeniem pracowników Organizatora, jak również członków ich najbliższej rodziny), uczestnicy publiczności festiwalowej Wakacyjnego Miasta Kobiet.

  1. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

3.1 Aby wziąć udział w konkursie, należy uczestniczyć w „Roztańczonej Promenadzie”, która odbywa się każdego dnia festiwalu o godz. 15:30.

3.2 Liczba uczestników jest nieograniczona.

3.3 Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

3.4 Nagrody otrzymają osoby, które według Organizatora będą „najbardziej roztańczone”.

  1. NAGRODY

4.1 Nagrodami w konkursie są gadżety przekazane przez Organizatora.

4.2 Liczba nagród jest ograniczona. Każdego dnia do zdobycia jest 6 nagród.

4.3 Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody, ani jej zamiany na inną nagrodę. Możliwa jest rezygnacja przez Laureata z całości Nagrody bez prawa do żadnych rekompensat, odszkodowań czy wynagrodzenia.

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Przystępując do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

5.2 Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

5.3 Administratorem danych osobowych jest Organizator

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.