Regulamin konkursu organizowanego w ramach „Teatralnej Promenady by Szczecińska energetyka Cieplna” dla ECE Projektmanagment Polska Sp. z o.o.

podczas Festiwalu ”Wakacyjne Miasto Kobiet 2022„

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem „Konkursu” jest ECE Projektmanagment Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022645, z kapitałem zakładowym o wysokości 4 754 0000 PLN, NIP526-17-88-751.

1.2 Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu (dalej „Regulamin”).

1.3 Przedmiotem konkursu jest wyłonienie zwycięzców każdego dnia festiwalu (4-7 lipca), którzy wezmą udział w „Teatralnej Promenadzie” i spełnią warunki ustalone w niniejszym regulaminie.

1.4 Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu a także wyboru zwycięzców, organizator konkursu udziela pełnomocnictwa pracownikowi/konferansjerowi firmy GRUPA BONO S.C organizatorowi Festiwalu, który w jego imieniu przeprowadzi konkurs i wyłoni zwycięzców.

  1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1 W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie (z wyłączeniem pracowników Organizatora, jak również członków ich najbliższej rodziny), uczestnicy publiczności festiwalowej Wakacyjnego Miasta Kobiet.

  1. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

3.1 Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać darmowy bilet na organizowany w danym dniu spektakl.

3.2 Bilety rozdawane są codziennie, danego dnia festiwalu na spektakl w tym samym dniu w Recepcji Festiwalowej w 2 pulach: pierwsza o godz. 9:00, druga o godz. 17:00.

3.3 Konkurs będzie przeprowadzony każdego dnia festiwalu (tj. 4-7 lipca), przed rozpoczęciem spektaklu.

3.4 Liczba uczestników jest ograniczona.

3.5 Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

3.6 Forma konkursu jest zmienna i codziennie będzie przebiegać w różny sposób.

3.7 Uczestnicy konkursu o jego formie dowiedzą się przed jego rozpoczęciem.

  1. NAGRODY

4.1 Nagrodami w konkursie są karty podarunkowe o wartości 200 zł do wykorzystania w Galerii Kaskada w Szczecinie, al. Niepodległości 36, 70-404.

4.3 Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody, ani jej zamiany na inną nagrodę. Możliwa jest rezygnacja przez Laureata z całości Nagrody bez prawa do żadnych rekompensat, odszkodowań czy wynagrodzenia.

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Przystępując do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

5.2 Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

5.3 Administratorem danych osobowych jest Organizator

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.