Regulamin konkursu „Popłyń zielonym statkiem do Skandynawii z TT-Line” na profilu FB podczas Festiwalu ”Wakacyjne Miasto Kobiet 2022 „

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem konkursu pod nazwą „Z TT-Line do Skandynawii” (dalej „Konkurs”) jest TT-LINE POLSKA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu przy ul.Dworcowej 1, REGON 321395665, NIP 855-158-32-37, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000466221, NIP 8551583237, REGON 321395665 (dalej „Organizator Konkursu” i „Sponsor”), działająca na zlecenie spółki TT-Line GmbH & Co. KG z siedzibą w Lübeck-Travemünde, Niemcy przy ulicy Zum Hafenplatz 1.

1.2 Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Facebook oraz zasady jego przebiegu (dalej „Regulamin”).

1.3 Przedmiotem konkursu jest wyłonienie zwycięzcy, który w trakcie trwania festiwalu odpowie w komentarzu na pytanie: Co chcialabyś/chciałbyś zobaczyć w Skandynawii i dlaczego?

1.4 Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu a także wyboru zwycięzców, organizator konkursu udziela pełnomocnictwa pracownikowi/konferansjerowi firmy GRUPA BONO S.C organizatorowi Festiwalu, który w jego imieniu przeprowadzi konkurs i wyłoni zwycięzców.

  1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1 W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie (z wyłączeniem pracowników Organizatora, jak również członków ich najbliższej rodziny), uczestnicy publiczności festiwalowej Wakacyjnego Miasta Kobiet.

  1. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

3.1 Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać aktywne w dniu przystąpienia do konkursu konto na Facebooku i polubić profil firmowy https://www.facebook.com/TTLine.Polska/ oraz profil festiwalowy https://www.facebook.com/wakacyjnemiastokobiet.

3.2 Konkurs będzie przeprowadzony jednorazowo, w trakcie trwania festiwalu (4-7 lipca.2022 r.), a jego zwycięzca zostanie wyłoniony 11.07.2022 r.

3.3 Aby wziąć udział w konkursie należy:

– polubić wskazane profile FB;

– polubić post konkursowy;

– w komentarzu pod postem odpowiedzieć na pytanie konkursowe;

3.4 Liczba uczestników jest nieograniczona.

3.5 Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

3.6 Organizator zastrzega sobie dowolność w wyborze zwycięscy spośród osób, które spełnią wszystkie warunku udziału w konkursie.

3.7 O zwycięstwie nie decyduje kolejność komentowania.

  1. NAGRODY

4.1 Nagrodami w konkursie są:

  1. Voucher o wartości 2000 pln, na przejazd promem dla 2 osób, z samochodem oraz kabiną, w dwie strony na dowolnie wybranej trasie obsługiwanej przez TT-Line – I miejsce w konkursie
  2. Zestaw gadżetów TT-Line o wartości 200 pln – II i III miejsce w konkursie

4.2 Odbiór nagrody:

Po rozstrzygnięciu konkursu Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami w wiadomości prywatnej w celu ustalenia odbioru nagrody.

4.3 Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody, ani jej zamiany na inną nagrodę. Możliwa jest rezygnacja przez Laureata z całości Nagrody bez prawa do żadnych rekompensat, odszkodowań czy wynagrodzenia.

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Przystępując do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

5.2 Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

5.3 Administratorem danych osobowych jest Organizator

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.