Regulamin konkursu organizowanego w ramach „Rozmów na kanapach” dla Hotelu Cesarskie Ogrody podczas Festiwalu ”Wakacyjne Miasto Kobiet 2022„

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem „Konkursu” jest Hotel Cesarskie Ogrody, stanisława Wyspiańskiego 34A, 72-600 Świnoujście.  

1.2 Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu (dalej „Regulamin”).

1.3 Przedmiotem konkursu jest wyłonienie zwycięzców w dniu 5.07 którzy wezmą udział w „Rozmowach na kanapach” i spełnią warunki ustalone w niniejszym regulaminie.

1.4 Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu a także wyboru zwycięzców, organizator konkursu udziela pełnomocnictwa pracownikowi/konferansjerowi firmy GRUPA BONO S.C organizatorowi Festiwalu, który w jego imieniu przeprowadzi konkurs i wyłoni zwycięzców.

  1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1 W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie (z wyłączeniem pracowników Organizatora, jak również członków ich najbliższej rodziny), uczestnicy publiczności festiwalowej Wakacyjnego Miasta Kobiet.

  1. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

3.1 Aby wziąć udział w konkursie, należy uczestniczyć w „Rozmowach na kanapach”, które odbywa się każdego dnia festiwalu o godz. 17:30.

3.2 Liczba uczestników jest nieograniczona.

3.3 Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

3.4 Nagrody otrzymają osoby, które jaki pierwsze zgłoszą się i prawidłowo odpowiedzą na zadane pytania.

  1. NAGRODY

4.1 Nagrodami w konkursie są: 1 x voucher na dwa dni cateringu dietetycznego, 1 x masaż na łóżku Medy Jet.

4.2 Liczba nagród jest ograniczona.

4.3 Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody, ani jej zamiany na inną nagrodę. Możliwa jest rezygnacja przez Laureata z całości Nagrody bez prawa do żadnych rekompensat, odszkodowań czy wynagrodzenia.

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Przystępując do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

5.2 Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

5.3 Administratorem danych osobowych jest Organizator

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.