REGULAMIN FESTIWALU

ZASADY OGÓLNE 💋

1. Wszystkie atrakcje odbywające się w ramach festiwalu są bezpłatne.

2. Wystawcy w ramach swoich stref dodatkowo mogą oferować płatne produkty i usługi.

3. Niektóre atrakcje festiwalu tj. „Teatralna Promenada”, „Letnie Przemiany” oraz „Jak z okładki” są limitowane.

4. Pierwszeństwo uczestnictwa w atrakcjach wymienionych w punkcie 3 mają osoby z plakietką lub opaską VIP.

5. Udział w atrakcjach odbywających się do godziny 18:00 tj. „Rozmowach na Kanapach” oraz w „Letnich Przemianach” i warsztatach tematycznych jest zastrzeżony wyłącznie dla kobiet.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Wizerunek Uczestników Imprezy. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, pendrive, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

8. Uczestnik wyraża zgodę, aby jego wizerunek rozumiany w szczególności jako twarz, sylwetka, głos (w tym jego ton i barwa) (w regulaminie jako: Wizerunek), został utrwalony w jakiejkolwiek postaci, w tym m.in. w formie nagrania audio, audio-wizualnego lub zdjęcia oraz aby Wizerunek został wykorzystany i rozpowszechniony przez Organizatora dla celów promocyjno-reklamowych.

9. Za rozpowszechnianie uznaje się w szczególności umieszczanie Wizerunku:

• na stronach internetowych,

• profilach w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, itp),

• na kanałach na YouTube,

• w mailingu bezpośrednim do klientów,

• w materiałach public relations,

• w innych środkach masowego przekazu, w szczególności radiu i telewizji.

10. Uczestnik Imprezy uprawniony jest do wielokrotnego wejścia i opuszczania terenu imprezy

11. Ze względów bezpieczeństwa Uczestnikowi Imprezy zabrania się: wnoszenia na teren Imprezy alkoholu oraz przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników.

12. Właściciele psów chcący wziąć udział w Imprezie zobowiązani są zachować bezwzględne bezpieczeństwo w odniesieniu do zwierzęcia jak i pozostałych Uczestników. Wstęp na teren Imprezy mają tylko zwierzęta trzymane na smyczy, a w przypadku ras uznanych za agresywne muszą mieć również założony kaganiec. Właściciel wprowadzając zwierzę na teren Imprezy bierze za nie (i jego działania) pełną odpowiedzialność.

13. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń Organizatora, obsługi Imprezy, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w tym Policji, Straży Pożarnej, Służb Medycznych, Głównego Inspektora Sanitarnego czy Straży Miejskiej. Decyzje ww. służb są ostateczne i niepodważalne.

14. Korzystanie z atrakcji festiwalu odbywa się po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.

15. Wszelkie spory związane z regulaminem rozstrzyga Organizator.

TEATRALNA PROMENADA 💋

1. Na spektakle w ramach „Teatralnej Promenady” może wejść wyłącznie osoba posiadająca bilet.

2. Darmowe bilety odebrać można w festiwalowej recepcji w dwóch turach: o godzinie 9:45 i o godzinie 16:45.

3. Panie identyfikujące się dowodem osobistym wydanym przez Prezydenta Miasta Świnoujście mogą odebrać bilet o każdej porze dnia. Liczba zarezerwowanych biletów to 10% wszystkich miejsc dostępnych na widowni.

4. Mieszkanki odbierające bilet z puli wydawanej o godzinie 9:45 i 16:45 otrzymują bilet z puli podstawowej.

5. Na każdy spektakl przygotowany jest inny bilet.

6. Nie ma możliwości jednorazowego odbioru biletów na wszystkie dni.

7. JEDNA OSOBA może odebrać JEDEN bilet.

8. PANOWIE mogą odebrać bilety tylko w towarzystwie PAŃ, czekając przed wejściem na teren festiwalu.

9. Spektakle dedykowane są widzom 16+, młodsze dzieci nie będą wpuszczane do namiotu festiwalowego.

10. Sugerujemy zajęcie miejsca w kolejce min. 15 minut przed spektaklem. O godzinie 19:25 wpuszczane będą osoby z listy rezerwowej.

METAMORFOZY czyli projekt „Letnie Przemiany” i „Jak z okładki” 💋

1. Aby wziąć udział w „Letnich Przemianach” należy dokonać zapisu w Recepcji festiwalowej (mieszczącej się przy wejściu na teren Muszli Koncertowej) czynnej od godziny 9:45.

2. Przy zapisach obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”.

3. W „Metamorfozie” mogą wziąć udział tylko osoby powyżej 18-tego roku życia.

4. Zapisu dokonać można tylko OSOBIŚCIE. Prosimy o zabranie dowodu tożsamości.

5. Panie identyfikujące się dowodem osobistym wydanym przez Prezydenta Miasta Świnoujście mogą dokonać zapisu o każdej porze dnia, maksymalnie na kolejny dzień festiwalu. Liczba zarezerwowanych miejsc to 10% wszystkich miejsc dostępnych na jeden dzień festiwalu.

6. Mieszkanki dokonujące zapisu w porannej kolejce na metamorfozę zapisywane są z puli podstawowej.

7. Liczba miejsc ograniczona.

8. W trakcie metamorfoz wykonywany jest makijaż oraz fryzura – bez obcinania czy farbowania. W momencie udziału, uczestniczka powinna przyjść ze ŚWIEŻO UMYTYMI WŁOSAMI oraz BEZ MAKIJAŻU.

*Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach organizacji festiwalu Wakacyjne Miasto Kobiet jest Agencja Reklamowa Bono S.C. z siedzibą przy ul. Koralowej 23, 71-220 Szczecin. Uczestniczka wyraża zgodę na przetwarzanie podanych dobrowolnie swoich danych osobowych przez Agencję Reklamową Bono S.C. przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz zakresie zastosowania obowiązujących przepisów RODO. Podanie danych osobowych (w zakresie imienia i nazwiska oraz ewentualnie miejsca zamieszkania) jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w projekcie, a każda uczestniczka posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.